STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną
w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające
zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo Sport Active  Ewa Gołąb, Tomasz Majka spółka cywilna
będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości
imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo Sport Active s.c.
posiada(-ją) zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli
transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do
kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo Sport Active s.c. stało się
niewypłacalne.
Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE)
2015/2302 [do udostępnienia w postaci hiperłącza].
Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają
wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte
wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego,
dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem
turystycznym.
©Kancelaria Sejmu s. 64/81
25.04.2018
– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając
o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych
kosztów.
– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy
wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie
przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić
później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny
przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli
organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma
prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za
rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych
elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób.
Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed
rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych
przypadkach, do rekompensaty.
– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu
podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą
wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za
rozwiązanie.
– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą
zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane
podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi.
W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa
na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć
problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty
za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług
turystycznych.
©Kancelaria Sejmu s. 65/81
25.04.2018
– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się
w trudnej sytuacji.
– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną
zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu
imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony
jest powrót podróżnych do kraju. XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający
ochronę na wypadek niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład
ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą
kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym
organem (dane kontaktowe, wraz z nazwą, adresem geograficznym, adresem
poczty elektronicznej i numerem telefonu), jeżeli z powodu niewypłacalności Sport Active s.c.
dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 [HIPERŁĄCZE] przetransponowana do prawa
krajowego [HIPERŁĄCZE].